Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Νέες πληρωμές για την τρίτη δόση του Μέτρου 144

Εγκρίθηκαν νέες πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση της Πράξης «Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013».
Νέες πληρωμές για το 144

Δείτε αναλυτικά εδώ 

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας
...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία: 20/12/2013 
Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ ΟΤ Ι Κ Η Σ Αριθµ. πρωτ.: 27231 
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο ΦΙ ΜΩ Ν 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α Β2 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Λ. Αθηνών 54-56 
Ταχ. Κωδ. : 104 41, ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Κ. Μελάς 
Τηλέφωνο : 210 5275206 
Fax : 210 5275270 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Μενάνδρου 22 
Τ.Κ. 105 52 - Αθήνα 

ΚΟΙΝ: 
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΑΛΙΕΙΑΣ 
Τµήµα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας 
∆οµοκού 5, 
Τ.Κ. 10 445 - Αθήνα 

2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 Θέµα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηµατοδότηση της Πράξης 
«Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής 
οργάνωσης αγοράς» του Μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013» 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Τίτλος Πράξης: Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής 
οργάνωσης αγοράς. 
2. Συνολικό κόστος πράξης: 219.837.135,00 ευρώ, 
3. Σ.Α.Ε.: 2011ΣΕ08280009 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 
2. Τους Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
3. Τον Νόµο 3614/3-12-2007 «Περί ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010. 
4. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/29-11-2007 για την έγκριση 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2007-2013 
5. Την ΚΥΑ 7730/727/13-12-2010, όπως ισχύει κάθε φορά. 
6. Την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα του έργου µε ΚΑ 2011ΣΕ08280009 αυτής. 

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Β-ΝΑΩΟ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Εγκρίνουµε τη διάθεση πίστωσης ποσού 208.774,17 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 
082/8 και ιδιαίτερα από το έργο µε ΚΑ 2011ΣΕ08280009 αυτής, που αφορά την 
πράξη µε τίτλο «Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής 
οργάνωσης αγοράς» ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ (ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 26.668,99 38 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 39.077,99 48 
∆. ΕΛΛΑ∆Α 136.199,12 212 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6.828,07 13 
ΣΥΝΟΛΟ 208.774,17 311 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ 

Πληρωμές για διάφορα προγράμματα
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ; Post to Face book -> Δημοσίευση στο Face book & Twitter
grafida-sintikis.blogspot.gr           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.