Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

Δεκτή η προσφυγή του Ν. Δεμερτζή για μη νόμιμη απόφαση του Δ.Σ. για τη σύμβαση με την «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Μη νόμιμη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιντικής με απ΄ευθείας ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού ¨στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Δείτε την απόφαση:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Σέρρες 21-6- 2019 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ : 8021 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Μεραρχίας 67
Ταχ. Κώδ.: 62125 Σέρρες
FAX: 2321056474
Πληροφορίες: Γ. Iωαννίδης
Τηλέφωνο: 2313309070
ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγής του κ. ∆εµερτζή Νικολάου , δηµοτικού συµβούλου & επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας του ∆ήµου Σιντικής, κατά της αριθ. 73/2019 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σιντικής.
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), µε τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
2. Το Π.∆ 142/27-12-2010, «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α’/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018, σύµφωνα µε τις οποίες οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσµων τους, για λόγους νοµιµότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατοµικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο µε απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νοµιµότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
4. Την αριθ. 11/7666/7-2-2007 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και 2 µονοµελών οργάνων των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ » σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση που λείπουν κάποια από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και ζητηθεί η αποστολή ή συµπλήρωσή τους, η προαναφερόµενη αποκλειστική προθεσµία άρχεται από την περιέλευση αυτών, εφόσον έκτοτε είναι δυνατόν να διαµορφωθεί ολοκληρωµένη κρίση για τη νοµιµότητα ή µη της πράξης.
5. Την από 29-3-2019 προσφυγή του κ. ∆εµερτζή Νικολάου, δηµοτικού συµβούλου & επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας του ∆ήµου Σιντικής , µε την οποία ζητείται η ακύρωση της αριθ. 73/2019 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σιντικής.
6. Την αριθ. 73/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σιντικής µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Σιντικής και της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» για την ωρίµανσηπροώθηση και υλοποίηση του έργου «Αναβάθµιση του δικτύου οδοφωτισµού του ∆ήµου Σιντικής µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας».
7. Το αριθ. 3118/8-4-2019 έγγραφο του ∆ήµου Σιντικής, το οποίο περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία µας στις 13-5-2019, σε απάντηση του αριθ. 5568/2-4-2019 όµοιου δικού µας µε το οποίο ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία για την εξέταση της προσφυγής.
8. Επειδή προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι το έννοµο συµφέρον, η προθεσµία άσκησής της και η φύση της προσβαλλόµενης πράξης . 9. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 δικαίωµα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκµαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήµου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόµενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν.
10. Επειδή η από 29/3/2019 προσφυγή του κ. ∆εµερτζή Νικολάου, ο οποίος συµµετείχε στη συνεδρίαση στις 20-3-2019 µειοψηφώντας , ασκήθηκε µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία (ανάρτηση στη διαύγεια της αριθ. 73/2019 απόφασης στις 28/3/2019). Ως εκ τούτου θεωρείται τυπικά δεκτή και εξετάζεται.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 ‘’Προγραµµατικές συµβάσεις-Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010’’ και συγκεκριµένα : i) της παρ. 1. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προµηθειών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, τα δίκτυα δήµων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήµων, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.∆. στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο ή µε την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή µε τη Μ.Ο.∆. Α.Ε. ή µε την Ε.Τ.Α.∆. ή µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µεταξύ τους ή και µε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή µε τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 3 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις που µετέχει το ∆ηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Αν ένας εκ των συµβαλλοµένων είναι το ∆ηµόσιο ή εποπτευόµενος φορέας του, η προγραµµατική σύµβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας του άρθρου 225.» και ii) της παρ. 3. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός, το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτοµέρειες καταβολής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραµµατικής σύµβασης, ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συγκεκριµένο αντικείµενο µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Το Όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της προγραµµατικής σύµβασης πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προγραµµατικές συµβάσεις, καθώς και οι αρµοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης.».
12. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν.4070/2012 σύµφωνα µε τις οποίες, η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µπορεί να συµβάλλεται µε τα νοµικά πρόσωπα που µνηµονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων για την µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ των παραπάνω νοµικών προσώπων και της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.
13. Σύµφωνα µε την επίµαχη προγραµµατική σύµβαση προβλέπεται ότι «Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης και για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου, θα αναλάβει την ωρίµανση-προώθηση και υλοποίηση του έργου «Αναβάθµιση του δικτύου οδοφωτισµού του ∆ήµου Σιντικής µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας». Ο ∆ήµος έχει υλοποιήσει ήδη πλήρη Τεχνική και Οικονοµική Αποτύπωση του ∆ηµοτικού ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού και Φωτισµού Οδών και Πλατειών του ∆ήµου Σιντικής, ενδελεχή Τεχνικό-Οικονοµική µελέτη Φωτισµού και έχει συντάξει τα σχετικά Τεύχη ∆ηµοπράτησης, τα οποία και θα παραδοθούν στην Εγνατία Οδός Α.Ε. µε την υπογραφή της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Το αντικείµενο αυτής αφορά στην ωρίµανση των διαδικασιών µε την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου και την υλοποίηση του έργου. Το κόστος διαχείρισης του φορέα υλοποίησης ανέρχεται σε 3% επί του συµβατικού αντικειµένου της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης για τη διαθέσιµη πίστωση του έργου, δηλαδή 4.823.527,97€ * 3% = 144.705,84€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)».
14. Επειδή ο σκοπός σύναψης των προγραµµατικών συµβάσεων πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, να έχει αναπτυξιακό 4 χαρακτήρα και να µην µπορεί ειδικά σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες να παρασχεθεί µε άλλο τρόπο εκτός της σύναψης της οικείας προγραµµατικής σύµβασης (ΕΣ Πράξεις VI Τµήµατος 289/2012, 2227/2011, 2226/2011, Πράξεις VII Τµήµατος 171/2010, 78/2008, 63/2008, 205/2007, 304/2006 βλ. και εισηγητική έκθεση Ν.1416/1984, µε τον οποίο εισήχθη ο θεσµός των προγραµµατικών συµβάσεων στο ελληνικό δίκαιο). Περαιτέρω, δεν µπορεί να αποτελέσει περιεχόµενο προγραµµατικής σύµβασης η απλή ανάθεση έργου ή εργασίας από τον ένα συµβαλλόµενο φορέα στον άλλο, ώστε ο αντισυµβαλλόµενος φορέας να επέχει απλώς θέση αναδόχου εκτέλεσης του έργου ή της εργασίας. (Γν ΝΣΚ 163/2010, 269/2007, 445/2003, 638/1992).
15. Επειδή οι προγραµµατικές συµβάσεις είναι συµφωνίες που σκοπό έχουν τη σύµπραξη δηµόσιων φορέων για την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών µε αναπτυξιακό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός των υπηρεσιών δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί µε άλλο µέσο, ώστε να µη µετατρέπεται ο θεσµός σε εργαλείο παράκαµψης των κειµένων διατάξεων (ΕΣ Τµ. VI 4141, 26/2013, 1380, 289, 28/2012). Στο πλαίσιο αυτό οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι οποίες αλληλοσυµπληρούµενες τελούν σε αναλογία µεταξύ τους (ΕΣ Τµ. Μείζ. Επτ. Σύνθ. 2769, 2770/2011, Τµ. VI 607/2012), συνεπώς εκκινούν από κοινή αφετηρία συµπράττοντας κατά το δυνατό ισόρροπα για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου, χωρίς η χρηµατική µετακίνηση από τον ένα φορέα στον άλλο να έχει το χαρακτήρα ανταλλάγµατος, όπως στις από επαχθή αιτία αµφοτεροβαρείς δηµόσιες συµβάσεις, αφού οι περιουσιακές µετακινήσεις περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου (ΕΣ Ζ΄Κλ. 2, 3/2014, 207, 165/2013).
16. Επειδή τα συµβαλλόµενα µέρη δεν εκκινούν από την ίδια αφετηρία συµφερόντων για την εκτέλεση κοινής αποστολής, όπως απαιτεί το άρθρο 100 του ν.3852/10, αλλά το ένα ως αναθέτουσα αρχή που επιδιώκει εκτέλεση υπηρεσίας εκ µέρους του άλλου, όταν στον προϋπολογισµό της προγραµµατικής σύµβασης περιλαµβάνεται Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος προβλέπεται µόνο στις εξ επαχθούς συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, όχι όµως στις προγραµµατικές συµβάσεις (Πράξη 17/2017, VII Τµήµατος του Ε.Σ.).
17. Επειδή στην προγραµµατική σύµβαση πρέπει να ορίζονται οι ρήτρες, δηλαδή όροι για τις συνέπειες της τυχόν παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβαν τα µέρη (Ελ.Συν.Τµ.7 Πράξη 117/2009). Η δε επιβολή ρητρών δεν πρέπει να είναι δυνητική αλλά υποχρεωτική. Στο υπό εξέταση σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης απουσιάζει σχετική πρόβλεψη για επιβολή ρητρών.
18. Επειδή σύµφωνα µε τη γενική αρχή της διαφάνειας, της διασφάλισης του πραγµατικού ανταγωνισµού και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, δεν επιτρέπεται κατά τη σύναψη των συµβάσεων αυτών να τίθενται όροι που προβλέπουν τη δυνατότητα τροποποίησης, παράτασης ή συµπλήρωσής τους κατά την απόλυτα ελεύθερη βούληση των συµβαλλοµένων. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή παρατάσεις µπορεί κατ' εξαίρεση να γίνουν δεκτές όταν το περιεχόµενο, η χρονική διάρκειά τους και η οικονοµική επιβάρυνση που συνεπάγονται καθορίζονται εκ των προτέρων συγκεκριµένα στο αρχικό συµβατικό κείµενο. (Ελ.Συν.Τµ. VΙΙ Πράξη 117/ 2010). Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, στο υπό εξέταση σχέδιο αυτής και στο άρθρο που αναφέρεται η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται ότι «Ουσιώδεις µεταβολές του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου θα αντιµετωπίζονται κάθε φορά 5 µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση ενός των συµβαλλοµένων µερών και σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, του άρθρου 6 της παρούσας».
19. Επειδή από κανένα στοιχείο της προγραµµατικής σύµβασης δεν τεκµαίρεται η αδυναµία του ∆ήµου Σιντικής να εκτελέσει τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες. Αντιθέτως, όπως αναφέρεται στο σώµα αυτής «Ο ∆ήµος έχει υλοποιήσει ήδη πλήρη Τεχνική και Οικονοµική Αποτύπωση του ∆ηµοτικού ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού και Φωτισµού Οδών και Πλατειών του ∆ήµου Σιντικής, ενδελεχή Τεχνικό- Οικονοµική µελέτη Φωτισµού και έχει συντάξει τα σχετικά Τεύχη ∆ηµοπράτησης, τα οποία και θα παραδοθούν στην Εγνατία Οδός Α.Ε. µε την υπογραφή της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης». Επιπλέον από τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία µας φαίνεται ότι ο ∆ήµος Σιντικής αναλαµβάνει κάθε χρόνο την εκτέλεση διαφόρων έργων (σύνταξη µελετών αυτών, τευχών δηµοπράτησής τους, διενέργεια διαγωνισµών, επίβλεψη εκτέλεσης τους), χωρίς να απαιτείται η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος.
Για τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζουµε
Κάνουµε δεκτή την από 29-3-2019 προσφυγή του κ. ∆εµερτζή Νικολάου, δηµοτικού συµβούλου & επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας του ∆ήµου Σιντικής και ακυρώνουµε την αριθ. 73/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σιντικής, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
 Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόµου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ.Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη, εντός προθεσµίας ενός µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗΣ
ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
∆Ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ
ΚΟΙΝ/ΣΗ
1. ∆ήµο Σιντικής
2. κ. ∆εµερτζή Νικόλαο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Σιντικής (∆ιαµέσου του ∆ήµου Σιντικής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.