Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ :Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων)ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΣ   : κ.κ. Βουλευτές
                ΑΔΦ Σερρών
                Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Αρ. Πρωτ. : 47
Σέρρες     : 19 Οκτ 2019
ΚΟΙΝ.   :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.


ΘΕΜΑ  :  Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων)


  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. κατόπιν διαβούλευσης με τα Τακτικά Μέλη της και έχοντας ως βασική στοχοθεσία της τον εξορθολογισμό των μεταθέσεων που απασχολεί των σύνολο των στελεχών των Ε.Δ. καταθέτει σειρά προτάσεων, οι οποίες δύναται να εξειδικευτούν ανά περίπτωση.

2.                   Το σύνολο των μνημονευόμενων κατωτέρω προτάσεων αποβλέπουν στη διαφάνεια και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του διοικουμένου στην αποτροπή του αισθήματος άδικης και άνισης αντιμετώπισης και περαιτέρω δημιουργούν ένα βελτιστοποιημένο πλαίσιο ορθής λήψης αποφάσεων από τα στελέχη, έλλογου και έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού απολήγοντας σε ένα ολιστικό σύστημα μεταθέσεων με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά μετρήσιμα και αξιολογούμενα δεδομένα.

3.                   Υπό το ανωτέρω πρίσμα τα στελέχη των Ε.Δ. θα λειτουργούν προσηλωμένα στο έργο της υψηλής αποστολής τους και παράλληλα θα θωρακισθεί η ανάγκη τους για δίκαιη αντιμετώπιση
4.                   Επιπρόσθετα οι προτάσεις τις Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. έχουν ως κύριο γνώμονα τη διαφάνεια, εδραζόμενες σε αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ήδη έχει απευθύνει σύσταση σε όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΘΑ από το έτος 2002 προκειμένου σε κάθε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού να γίνεται μνεία της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς συνυποψήφιους, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Επίσης η Αρχή επισήμανε την ανάγκη ανακοίνωσης και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και χορήγησης στοιχείων, υπό προϋποθέσεις, τα οποία είναι απόρρητα, στην περίπτωση που το προβλεπόμενο σε διάταξη νόμου απόρρητο δεν είναι απόλυτο αλλά σχετικό.

5.                   Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα Τακτικά Μέλη μας στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

6.                   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

7.                   Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

8.                   Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.

9.                   Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.
               
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης
Παναγιώτης Σαρακατσάνης
Υπολοχαγός (ΠΒ)
Λοχαγός (ΥΠ)
                    6947293370                                        6977566243

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

A/A
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
Δημιουργία πλαισίου αμετάθετου με το πέρας 25ετής πραγματικής υπηρεσίας και υπό προϋποθέσεις.
Όπως το Σωματείο ανέδειξε πρόταση με το αριθμ πρωτ.:3/10 Φεβ 2019 έγγραφο και θα την υποβάλλει εκ νέου.
2
Δυνατότητα επιλογής περισσότερων τόπων προτίμησης, τουλάχιστον δέκα (10), προς παρεμπόδιση τοποθέτησης σε δήμους που δεν καλύπτονται από τον αιτούντα διοικούμενο και συντελούν στην φθίνουσα κατανομή των βέλτιστων ελεύθερων και δημοκρατικών επιλογών του.
3
Κοινοποίηση των Μονάδων-Υπηρεσιών ύπαρξης θέσεων με δήμο έδρας αυτών, πριν τη Δήλωση των τόπων Προτίμησης, ώστε να μην δύναται να δηλώνονται δήμοι μη έδρας Μονάδας-Υπηρεσίας.
4
Κοινοποίηση όλων των θέσεων (όχι μόνο κενών) ανά βαθμό, ειδικότητα και δήμο στον κατεχόμενο και στον επόμενο διοικητικό βαθμό, σε περίπτωση προαγωγής και ανεξάρτητα κατανομών σε Γενικές Θέσεις και Όπλων-Σωμάτων, όλων των Μονάδων και Υπηρεσιών πριν τη Δήλωση τόπων Προτίμησης.
5
Κοινοποίηση των κενών Οργανικών Θέσεων ανά βαθμό, ειδικότητα και δήμο πριν τη Δήλωση των τόπων Προτίμησης.
6
Οι κενές θέσεις βάσει ΠΟΥ να τίθενται προς διεκδίκηση σύμφωνα με την επετηρίδα, το βαθμό, την ειδικότητα και το δήμο, κατά τις προβλέψεις του νόμου, με αποκλεισμό διοικητικών διακρίσεων Γενικών Θέσεων, Θέσεων Όπλου-Σώματος και προέλευσης που δεν υφίστανται νομοθετικά και δεν βρίσκουν εφαρμογή διάκρισης σε καμία θεσμοθετημένη πρόβλεψη.
7
Οι επετηρίδες να κοινοποιούνται ανά βαθμό και ειδικότητα ρητά στο σύνολό τους και ενυπογράφως με δικαίωμα χορήγησης αντιγράφου.
8
Ανάλυση μορίων της επετηρίδας των στελεχών με επιμερισμό μοριοδότησης ανά πεδίο-περίπτωση με κοινοποίηση σε όλα τα στελέχη αντίστοιχου βαθμού και ειδικότητας.
9
Κοινοποίηση της ελάχιστης χρονικής δυνατότητας εκπλήρωσης της υποχρέωσης του απαιτούμενου Χρόνου Διοίκησης πριν τη δήλωση τόπων προτίμησης.
10
Κοινοποίηση των Μονάδων Εκστρατείας και των θέσεων που ενυπάρχουν σε αυτές, ανά βαθμό, ειδικότητα και δήμο και οι οποίες καλύπτουν την εκπλήρωση της δοκιμασίας του Χρόνου Διοίκησης, πριν τη δήλωση τόπων προτίμησης.
11
Τα μόρια ανά βαθμό, ειδικότητα και δήμο, για κάλυψη κενών θέσεων, να κοινοποιούνται στην υφιστάμενη ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης τόπων προτίμησης με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών και όχι ενός (1) έτους από την τοποθέτηση του στελέχους, καθόσον οι τακτικές μεταθέσεις ενεργούνται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) χρόνων και η παρεχόμενη έως σήμερα πληροφόρηση της υπηρεσίας δεν έχει κανένα ουσιαστικό λόγω υποβοήθησης της επιλογής κατά τη λήψη απόφασης.
12
Τα μόρια της ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης τόπων προτίμησης να μην συμπεριλαμβάνουν κατηγορίες ειδικής μεταθετικότητας της παρ.1α(2)(α) του άρθρου 5 του ν.3883/2010 δημιουργώντας κατά την απόφαση επιλογής τόπων προτίμησης από τα στελέχη εσφαλμένη εικόνα της υφιστάμενης μοριοδότησης.
13
Δημιουργία κατάτμησης των Περιφερειών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου-Ρήγα Φεραίου, Λάρισας-Τυρνάβου-Φαρσάλων, Χανίων-Πλατανιά, Καστοριάς-Άργους Οριστικού, Ξάνθης-Τοπείρου, Ιωαννιτών-Παγωνίου και Κομοτηνής-Ξυλαγανής-Μαρώνειας-Σαπών με εφαρμογή επιλογής Δήμων έδρας Μονάδων–Υπηρεσιών.
14
Αποκοπή των εννοιών «Φρουρά» και «Τόπος» από τους όρους του συστήματος μεταθέσεων και αποκλειστικά χρήση του όρου «Δήμος», βάσει του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», προς αποφυγή παρερμηνειών και ενιαίας αντιμετώπισης-σύμπνοιας των λοιπών φορέων τους κράτους.
15
Ένταξη στο σύστημα των κριτηρίων μεταθέσεων (δίχως ουδεμία εξαίρεση) των θέσεων σε ΣΓ Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, στην Προεδρία της Δημοκρατίας στα γραφεία των Αρχηγών, στην ΕΥΠ κ.λπ. διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ακομμάτιστες και διέπονται από καθεστώς ουδετερότητας.
16
Η διάθεση ή μη στέγης να αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης και για το Στρατό Ξηράς, όπως ισχύει για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.
17
Ενιαία αντιμετώπιση υπολογισμού των μορίων σε Στρατό Ξηράς, ανεξαρτήτως Όπλου-Σώματος (π.χ. Υγειονομικό), Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία των υπηρετούντων σε διακλαδικές μονάδες του ΥΠΕΘΑ καθώς και εντός των κλάδων (Όπλα-Σώματα) ώστε να διεκδικούν ισότιμα τις εν λόγω Γενικές Θέσεις (Γ.Θ.).
18
Προσαρμοσμένη κοινοποίηση των μεταθέσεων ανά βαθμό, ειδικότητα και Δήμο με απαραιτήτως ενυπόγραφη γνώση.
19
Δυνατότητα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των μεταθέσεων στο πλαίσιο της δυνατότητας παραπομπής του διοικουμένου σε νομική δομή επικουρικής άσκησης των δικαιωμάτων του.
20
Έκδοση των μεταθέσεων δύο (2) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα της υλοποίησης με προσαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προσδιορισμού των κριτηρίων προς διασφάλιση του έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού και των υπηρεσιακών διεργασιών.
21
Τα μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων να θέτουν ψήφο και άποψη ηλεκτρονικά με απόκρυψη των στοιχείων τους και εφόσον έχουν πλήρη εικόνα του στελέχους και των απόψεων των εισηγητών σε εύλογο ενωρίτερο χρονικό διάστημα προς ολοκληρωμένη εικόνα και αντικειμενική κρίση, πριν τη λήψη αποφάσεως και τεκμηριωμένης γνώμης.
22
Ενεργοποίηση των παρατηρητών των συνδικαλιστικών φορέων των Συμβουλίων Μεταθέσεων για ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας, εκτός συμμετοχής τους σε μεταθέσεις Ανωτάτων Αξιωματικών.
23
Καθορισμός ειδικής επιτροπής εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών απαρτιζόμενη και από δικαστικό λειτουργό, επιστημονικό προσωπικό του ΝΣΚ και Στρατιωτικό Νομικό Σύμβουλο προς ενίσχυση της αξιοκρατίας, της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
24
Τα στελέχη που επιμελούνται τέκνα που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου να μην μετατίθενται επ’ ωφελεία της Κοινωνίας και του Έθνους καθώς και της ισότητας και δικαιοσύνης.
25
Στρατιωτικός ο οποίος είναι έγγαμος με υπάλληλο του στενού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και μετατίθεται, να μην μετακινείται εάν δεν έχει εξασφαλιστεί η πρότερη εξασφάλιση μετακίνησης του/της συζύγου στο δήμο συνυπηρέτησης.
26
Μοριοδότηση συνυπηρέτησης λαμβανομένου υπόψη του ενδεχόμενου στρατιωτικός να είναι συζευγμένος με ιδιωτικό υπάλληλο ή επαγγελματία  και δεδομένης της παραμετροποίησης του χρόνου ασφάλισης.
27
Μοριοδότηση στελεχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με συγγενείς α΄ βαθμού συγγένειας (άρθρο 1463 του ΠΔ 456/1984-Αστικός Κώδικας) όταν αυτά εμπίπτουν σε ποσοστά αναπηρίας λιγότερο από 67% και αναλογικά υπό κλίμακα.
28
Εξατομίκευση του πλέγματος των παραγόντων των Αντικειμενικών κριτηρίων της κατά εξουσιοδότηση Υ.Α της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α ́ 167) τα οποία επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού προσδίδοντας αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.3883/2010. Συγκεκριμένα τα κριτήρια του ν.3883/2018 δεν αποδίδονται ορθολογικός στην εκδοθείσα Υ.Α. επιφέροντας πλήθος δυσαρμονιών και αίσθημα αδικιών:
Απόσταση από τη μεθόριο: Αναλογικό συντελεστή υπό κλίμακα υπολογισμού μορίων συσχετιζόμενο με την απόσταση της έδρας της Μονάδας του Δήμου υπηρέτησης.
Πληθυσμός του δήμου: Αναλογικό συντελεστή υπολογισμού μορίων συσχετιζόμενο με τον πληθυσμό της τελευταίας πάντα επίσημης απογραφής του δήμου υπηρέτησης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών.
Απόσταση από την έδρα του δήμου: Αναλογικό συντελεστή υπό κλίμακα υπολογισμού μορίων συσχετιζόμενο με την απόσταση του Δήμου από την έδρα της Μονάδας-Υπηρεσίας.
Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής: Αναλογικό συντελεστή υπό κλίμακα υπολογισμού μορίων συσχετιζόμενο με το στάδιο της τουριστικής ανάπτυξής του με ποσοτικά μετρήσιμα δεδομένα του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και της κοινωνικοοικονομικής δομής και τον τύπο των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών, όπως το ύψος των αντικειμενικών αξιών των υπό μίσθωση οικιών τα οποία επιδρούν στον οικονομικό προγραμματισμό, η ύπαρξη Δομών Υγείας Δευτεροβάθμιου Επιπέδου και γενικότερα η δυνατότητα εύκολης και άμεσης προσπέλασης σε κρατικές και ιδιωτικές δομές.
Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση των καιρικών συνθηκών: Αναλογικό συντελεστή υπό κλίμακα υπολογισμού μορίων συσχετιζόμενο με μετρήσιμα δεδομένα της συχνότητας και της γεωγραφικής συγκοινωνιακής κάλυψης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, υπό δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, καθοριζομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και συναθροιζόμενο συντελεστή απόδοσης των καιρικών συνθηκών υπό επιμερισμό των παραγόντων σύνθεσής τους.
Κλιματολογικές συνθήκες: Με αντικειμενικά αποδιδόμενο συντελεστή απόδοσης των κλιματολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, άνεμοι) υπό κλίμακα υπολογισμού μορίων ανά δήμο-πόλη, όπως αυτά αποδίδονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καθώς και με λογισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως αποδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δια του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Αναμφισβήτητα τα ανωτέρω συσχετιζόμενα επιδρούν στο κατά κεφαλήν εισόδημα και στην υγιεινή κατάσταση καθώς και κατ’ επέκταση επιβαρύνουν κατά περίπτωση τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και επιδρούν στην ατομική υγεία ανάλογα με το μέγεθός τους.
29
Διαγραφή του υπάρχοντος καθορισμού τα πτυχία εσωτερικού να χρήζουν αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
30
Παραγραφεί των πειθαρχικών ποινών με το πέρας 5ετίας κατά πλήρη εναρμόνιση του ΝΔ1400/1973 (Άρθρο 4§6).
31
Στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν από την υπηρεσία να δύνανται να αξιοποιούνται σε οποιοδήποτε χρόνο και όχι αποκλειστικά με το πέρας της εκπαίδευσής τους.
32
Ιεράρχηση της σπουδαιότητας των στελεχών ειδικής μεταθετικότητας της παρ.1α(2)(α) του άρθρου 5 του ν.3883/2010 ώστε να υπάρχει λελογισμένη κάλυψη κενής θέσης.
33
Σαφής καθορισμός προτεραιότητας μετάθεσης, ενός εκάστου, για συζευγμένα στελέχη και στο πλαίσιο της συνυπηρέτησης, βάσει της μοριοδότησης σε δήμο επιλογής/μή επιλογής.
34
Οι εντασσόμενοι στην κατηγορία ειδικής μεταθετικότητας της παρ.1α(2)(α) του άρθρου 5 του ν.3883/2010 να τεθούν σε ειδική νομοθετική προσαρμογή προκειμένου τα υπόλοιπα στελέχη που συγκεντρώνουν υψηλό αριθμό μορίων, απόρροια των θεσμικών κριτηρίων, να δύνανται να διεκδικήσουν και να υπηρετήσουν σε θέσεις προτίμησης που τυγχάνουν και δήμοι συμφερόντων τους.
35
Οι έκτακτες μεταθέσεις να αιτιολογούνται ειδικώς και στο σύνολο των στελεχών που χρήζουν ανάγκη γνώσης ανά βαθμό, ειδικότητα και δήμο, με ειδική επισήμανση του λόγου, ενός εκάστου, που δεν συμπεριλήφθηκαν στις τακτικές μεταθέσεις.
36
Οι ενδικοφανείς προσφυγές να απαντώνται με ρητή διατύπωση εντός 15 εργασίμων ημερών, διαφορετικά με την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου να ακυρούνται αυτοδικαίως.
37
Οι ενδικοφανείς προσφυγές να απαντώνται με ειδική αιτιολόγηση ανά επιχείρημα στοιχειοθέτησης του αντιθέτου προκειμένου να αποτρέπεται η προσφυγή των θιγόμενων στελεχών σε δικαστικές προσφυγές που επιβαρύνουν περαιτέρω το εισόδημα των στελεχών και αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.
38
Σε αβάσιμες ενδικοφανείς προσφυγές και απορριπτέα αιτήματα αναστολής μετάθεσης να δίδεται εύλογος χρόνος πριν τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας (Φ.Π.), π.χ. 20 ημέρες για ανάγκες αξιοπρεπής οικογενειακής μετοίκησης.
                                     Σέρρες, 19 Οκτ 2019

-Ο-
                                             -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                      ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης
                          Παναγιώτης Σαρακατσάνης
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6947293370
                                     Λοχαγός (ΥΠ)
                                      6977566243


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.