Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Ξεκινούν οι εγγραφές για το νέο βρεφικό τμήμα στο παιδικό σταθμό Ροδόπολης


Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του δήμου Σιντικής ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής.
Η Κα Νίκη-Κλειώ Κυριακίδου θα βρίσκεται την Παρασκευή από τις 9:00 – 14:00 στο δημαρχείο Ροδόπολης προς βοήθεια των ωφελούμενων μητέρων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ΕΣΠΑ στο βρεφικό τμήμα στο παιδικό σταθμό Ροδόπολης.


ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ Δ. ΣΙΝΤΙΚΗΣ»
ΠΡΟΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 5-12 ΕΤΩΝ


Την περίοδο 2018-2019 συνεχίζει την λειτουργία του στη Βυρώνεια το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ηλικίας από  5-12 ετών, στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Υπάρχει προγραμματισμός για την δημιουργία και άλλων δομών σε όλο το Δήμο Σιντικής (Βρεφικό Τμήμα στον 1ο Παιδικό Σταθμός Σιδηροκάστρου και στον Παιδικό Σταθμό Ροδόπολης) ΚΑΙ ΚΔΑΠ στην Λιβαδιά)
Οι ενότητες που θα διδάσκονται κατά τις απογευματινές ώρες (ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα) είναι:
Ξένη γλώσσα – Μουσική - Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Χορός κλπ.
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες:
α) Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (άμεση ασφάλιση)  
β) Μισθωτές  
γ) Αυτοαπασχολούμενες
δ) Άνεργες (Κάρτα ανεργίας σε ισχύ)

Η διαδικασία ένταξης είναι ίδια με την διαδικασία των αιτήσεων ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς. Με μία ηλεκτρονική αίτηση της/του μητέρας/πατέρα δηλώνουμε συμμετοχή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018-2019  ΕΣΠΑ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ   ( ΚΔΑΠ)
ΑΠΟ    14/6/2018  -  3/7/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) 
·       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες και άνδρες (σε χηρεία ή με επιμέλεια)  με οικογενειακό εισόδημα 27.000€ με 2 παιδιά, 30.000€ με 3 παιδιά, 33.000€ με 4 παιδιά και 36.000€ από 5 παιδιά και άνω.
·       Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα με ευκρινή γραφή.
·       Οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τους κωδικούς  TAXΙSnet, ΑΦΜ  και  ΑΜΚΑ (ατομικό-νηπίου-συζύγου).               
ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
1)  Αίτηση συμμετοχής-δήλωσης γίνεται ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ, από την σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)  παιδικοί σταθμοί, εκτύπωση και υπογραφή (κρατούμε τον κωδικό).
2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή μετάφρασή του αν δεν είναι σε λατινική γραφή (για αλλοδαπές εκτός ΕΕ άδεια διαμονής σε ισχύ)
3)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός εξαμήνου και σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτό:                                                                                   
§ Διαζευγμένη : αντίγραφο διαζευκτηρίου από Μητρόπολη ή Δήμο.
§ Διάσταση: αίτηση διαζυγίου, έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων από ΔΟΥ (Μ1) (ημερομηνία εγγράφων πριν από τις 14/6/2018).
§ Άγαμη μητέρα : ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
§ Ανάδοχη μητέρα : αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό
§ Χήρα- ος : ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου
§ Άνδρας με επιμέλεια : δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας
§ Σύμφωνο συμβίωσης: η προσκόμισή του και εκκαθαριστικά και των δύο μερών.
4)  Εκκαθαριστικό σημείωμα  2018 (για το φορολογικό έτος 2017). Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική δήλωση θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου. Αν ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής Φ.Δήλωσης τότε θα προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ:
ΜΙΣΘΩΤΗ
1.   Βεβαίωση εργοδότη μετά τις 14/6/2018 ότι συνεχίζεται η  απασχόληση της/του έως και σήμερα καθώς και το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική ή αορίστου ή ορισμένου χρόνου ).
2.   Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο σύμβασης που να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της.

ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ  (ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
1.   Βεβαίωση εργοδότη μετά τις 14/6/2018 με το είδος της απασχόλησης  (Περιστασιακή απασχόληση εργόσημο ή ένσημα ).
2.   Εργόσημο: (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών)
Ένσημα: σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12μηνών.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΗ
1.   Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
2.   Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, ή βεβαίωση ότι είναι ασφαλισμένη/ος ακόμη και αν οφείλει τις εισφορές ή ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
3.   Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό  Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε ή Ε.Ε, ΙΚΕ Ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ή ΕΠΕ
1.   Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
2.   Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος
3.   Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
4.   Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
5.   Εταίρου Ι.Κ.Ε, υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ότι απασχολείται στην επιχείρηση.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΗ  ΟΓΑ
1.   Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος (και όχι στο σύζυγο) έστω και αν έχει οφειλές ή ειδοποίηση καταβολής ασφαλίστρων.  

ΆΝΕΡΓΗ
1.   Δελτίο ανεργίας τελευταίου τριμήνου ή κατάσταση των ανανεώσεων του δελτίου ανεργίας (εκτυπώνεται από την σελίδα του ΟΑΕΔ). 
2.   Με σύζυγο ή σύντροφο άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Εάν η ενδιαφερόμενη/ος ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
1.   με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύη από ΚΕΠΑ (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).
2.   με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Αντίγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύη από ΚΕΠΑ (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).
  
Ø Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων και των απορριφθεισών μητέρων στη σελίδα www.eetaa.gr στις 22/7/2018 με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΚΩΔΙΚΟΥ της εισαγωγής.

Ø Ενστάσεις από τις 23/7/2018  έως 25/7/2018 ώρα 14:00μμ( πρωτόκολλο ΕΕΤΑΑ)

Ø Οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων στη σελίδα www.eetaa.gr  στις 29/7/2018 με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΚΩΔΙΚΟΥ της εισαγωγής.

Η Δ/νση 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΚΙΝΗΤΟ: 6971618124
ΣΤΑΘΕΡΟ:2323022270   2323350434Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.