Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Δήμος Σιντικής: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Με την υπ' αριθ. 8674/20-06-2017 πρόσκλησή του, ο Δήμαρχος Σιντικής, καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται σ' αυτήν, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Τρίτη 20-06-2017 έως και Τετάρτη 28-06-2017 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο 8), στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 34 και στις κατά τόπους Τοπικές Κοινότητες.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.
1.   Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθ. . 14/21-2-2017 απόφασή του, καθόρισε ότι για το αρδευτικό δίκτυο Μανδρακίου προορίζεται μία(1) θέση υδρονομέα, η οποία ακόμα δεν έχει πληρωθεί λόγω παραίτησης του μοναδικού υποψηφίου.
Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας
2.   Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθ. αριθ. . 14/21-2-2017 απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο για τις δύο (2) Τοπικές Κοινότητες Αχλαδοχωρίου και Καπνοφύτου από 15/04/2017 μέχρι και 15/10/2017 και για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σιντικής, από 1/6/2017 έως 31/8/2017.
3.   Απαιτούμενα Προσόντα
Για να προσληφθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο .
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
4. Απαιτούμενα Δικαιολονητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής - προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο Τοπική Κοινότητα.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
4) Απολυτήριο δημοτικού σχολείου.


5. Ορισμός υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιντικής. H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).
Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
(Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 - ΦΕΚ.414/τ.Β'/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β' του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)
6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α'] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
7. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο) και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Σιντικής (www.sidiki.gr)
8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Σιντικής - Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34 - Σιδηρόκαστρο, τηλέφωνο 2323 3 50213 ( FAX: 2323 3 50220), αρμόδια υπάλληλος: κ. Μουλαγιαννιού Ευαγγελία.
Αντίγραφο της παρούσας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο Δήμαρχος ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Φώτιος Δομουχτσίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.